Pravila korištenja

AUTOKUĆA DENI, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, održavanje i popravak motornih vozila
Adresa : Kosi 77, Viškovo
OIB : 74378045560
MB : 01302116

Upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod
MBS : 040084252

Uprava društva
Aleksandar Smoković, član društva
Dejan Čatoš, član društva

Telefon : 051/258-114

Adresa elektroničke pošte: autokuca-deni@ri.t-com.hr

Opći uvjeti poslovanja odnose se na rad trgovine, prava i obveze korisnika i trgovine te se njima uređuje poslovni odnos između prodavača i kupca.

Kupca obvezuju opći uvjeti koji vrijede u trenutku kupnje. Kupac se upoznaje s postojanjem općih uvjeta poslovanja i predavanjem narudžbe potvrđuje svoju upoznatost i pristanak na iste.

Pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora
Potrošač (fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti) ima pravo u roku od 14 dana od preuzimanja artikla jednostrano raskinuti ugovor, bez potrebe navođenja razloga svoje odluke. Rok počinje teći danom preuzimanja artikla.

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora potrošač može dostaviti putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Obrazac korisnici mogu pronaći na sljedećem LINKU. Obrazac je moguće dostaviti i elektroničkim putem.

Artikl je potrebno vratiti prodavaču najkasnije u roku od 14 dana od kada je potrošač dostavio obavijest o raskidu.

Artikl potrošač mora vratiti neoštećen i u nepromijenjenoj količini i ambalaži. Potrošač ne smije koristiti artikl. Potrošač smije pregledati artikl i isprobati ga u opsegu koji je nužan za utvrđivanje stvarnog stanja. Sve drugo smatrati će se korištenjem artikla, što znači da potrošač time gubi pravo na jednostrani raskid ugovora.

Trošak koji ide na teret potrošača ako odustane od ugovora je trošak vraćanja artikla.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora: Potrošač nema pravo na raskid Ugovora ako je:

-ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
-predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
-predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
-predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
-predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
-predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
-predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
-potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
-predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
-predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
ugovor sklopljen na javnoj dražbi
-predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
-predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.
-Potrošač nema pravo odustati od ugovora ako artikl nije primjeren za povrat zbog svoje prirode.
Povrat obavljenih uplata bit će izvršen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 14 dana od prijema obavijesti o odustajanju od ugovora, pod uvjetom da je roba vraćena prodavaču, odnosno, da je potrošač dostavio dokaz da je robu poslao natrag prodavaču.

Iznimno, prodavač neće izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio trgovac.